Wizyta studentów z Uniwersytetu Notre Dame (USA)

Miałem okazję współorganizować i gościć wraz z miejscowymi ekspertami, ponad 20 osobową grupę studentów z uniwersytetu obok Chicago (Indiana).

  • Studenci pierwszych lat studiów, ale również już starsi uczestnicy z MBA – brali udział w zajęciach poświęconych etyce w biznesie. Wizyta w Warszawie i Krakowie pokazała zróżnicowane aspekty międzynarodowego biznesu. Program jest wspierany przez Notre Dame Deloitte Center for Ethical Leadership.
  • Współpracując z Johnem Sikorskim, profesorem uczelni Notre Dame, mieliśmy okazje spotkać się z wybitnymi praktykami i liderami biznesu nad Wisłą.
  • Zadbałem o przygotowanie spotkań z:

CEO SuperDrob S.A oraz członek zarządu CPF Poland – Piotr Her.

Prezes opowiedział o prowadzeniu firmy, która zaczynała jako rodzinny producent drobiu, a dzięki współpracy z koncernem tajskim CPF i wewnętrznej transformacji, stała się znaczącym graczem typu „multi food” – z bogatym portfolio produktów, od drobiu, przez krewetki, owoce morza, dania wegańskie, napoje, azjatyckie dania gotowe. Dodatkowo Piotr Her opowiedział o swoim pomyśle na własną karierę oraz o sztuce łączenia życia biznesowego z dużą rodziną.

 

 

Małgorzata Bojańczyk, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Przedstawiła idee zrównoważonego rolnictwo i nakreśliła najważniejsze wyzwania dla rynku żywności w kontekście zielonej transformacji. Podczas spotkania pokazała ciekawe wyniki badań oraz przegląd europejskich rozwiązań z zakresu rolnictwa i ESG.

Mariusz Augustyniak, konsultant IT i coach. Opowiedział studentom o łączeniu pracy zawodowej z własnymi wartościami i wpływie pracy na życie społeczne.

Dodatkowo studenci wzięli udział w panelu organizowanym w Warszawie podczas Thursday Gathering w CIC Warsaw. Temat: „How can business be a forcefor a good?” Spotkanie pozwoliło na pokazanie aktualnych obszarów, gdzie biznes powinien się liczyć z takimi sferami jak – wartości, zaufanie, dobro wspólne i zrównoważony rozwój. Panel zgromadził dużą publikę, uczestnicy aktywnie włączyli się w dyskusję.

Dodatkowo grupa miała okazję być na prywatnym spotkaniu z ambasadorem USA – Markiem Brzezińskim – dzięki zaangażowaniu Johna Sikorskiego i Fillipa Kubickiego. Studenci podczas 10-dniowej wizyty spotkali się m.in. z dr Krzysztofem Mazurem, Ramonem Tancinco oraz Dominkiem Andrzejczukiem.

 

Opinie po wydarzeniu:

Filip Kubicki napisał po wizycie:

„This trip offered us an invaluable practical perspective, enriching the theoretical knowledge gained throughout our year-long international business course. It showcased Poland’s inspiring journey from a past shadowed by communism to a thriving free-market economy.
Our scholars return enlightened and inspired, their minds buzzing with insights and ideas. They’ve witnessed firsthand the powerful symbiosis of culture, ethics, and business in an international context.
This is merely the beginning of a more significant journey, a launchpad for bigger dreams. I am excited for the growth of University of Notre Dame’s presence in Poland”.

Visit of students from the University of Notre Dame (USA)

I had the opportunity to help organize and host, along with local experts, a group of more than 20 students from a university near Chicago (Indiana).
Students of the first years of study, but also already senior participants with MBAs – took part in classes on ethics in business. The visit to Warsaw and Krakow showed diverse aspects of international business. The program is supported by the Notre Dame Deloitte Center for Ethical Leadership.
Working with John Sikorski, a professor at Notre Dame, we had the opportunity to meet with prominent practitioners and business leaders on the Vistula River.

I took care of arranging meetings with:

CEO of SuperDrob S.A. and CPF Poland board member Piotr Her.
The CEO talked about running a company that started as a family-owned poultry producer, and through cooperation with the Thai conglomerate CPF and internal transformation, became a significant „multi food” player – with a wide portfolio of products, from poultry, shrimp, seafood, vegan dishes, beverages, Asian ready meals. In addition, Piotr Her talked about his idea for his own career and the art of combining business life with a large family.

Małgorzata Bojańczyk, director of the Polish Sustainable Agriculture and Food Association.
She presented the ideas of sustainable agriculture and outlined the most important challenges for the food market in the context of the green transition. During the meeting she showed interesting research results and an overview of European agricultural and ESG solutions.

Mariusz Augustyniak, IT consultant and coach. He told the students about linking professional work with one’s values and the impact of work on social life.

In addition, students took part in a panel organized in Warsaw during the Thursday Gathering at CIC Warsaw. The topic: „How can business be a forcefor good?”. The meeting allowed to show current areas where business should matter such as – their values, trust, common good and sustainability. The panel gathered a large audience, the participants actively joined the discussion.

In addition, the group had the opportunity to be in a private meeting with US Ambassador Mark Brzezinski, thanks to the involvement of John Sikorski and Fillip Kubicki. Students during the 10-day visit met with Dr. Krzysztof Mazur, Ramon Tancinco and Dominic Andrzejczuk, among others.

Fliip Kubicki said:

„This trip offered us an invaluable practical perspective, enriching the theoretical knowledge gained throughout our year-long international business course. It showcased Poland’s inspiring journey from a past shadowed by communism to a thriving free-market economy.
Our scholars return enlightened and inspired, their minds buzzing with insights and ideas. They’ve witnessed firsthand the powerful symbiosis of culture, ethics, and business in an international context.
This is merely the beginning of a more significant journey, a launchpad for bigger dreams. I am excited for the growth of University of Notre Dame’s presence in Poland”.

 

Opracował: Łukasz Zając

Sprawdź również Artykuły powiązane
6 minut

Jak zbudować biuro public relations w firmie?

Biuro public relations w średniej wielkości firmie   Zbudowanie biura public relations (PR) w średniej wielkości firmie, która zatrudnia 200 pracowników i sprzedaje usługi B2B dla biznesu i przemysłu, wymaga strategicznego podejścia i odpowiedniego planowania. W tym artykule przedstawiamy kroki, które menadżerowie mogą podjąć, aby efektywnie stworzyć i zarządzać działem PR w swojej firmie.

6 minut

Wskaźniki sukcesu (KPI) i raportowanie w public relations

Wskaźniki sukcesu i raportowanie w public relations   Każdy ocenia sukces trochę po swojemu… Rolą PR-owca jest umiejętne wskazanie celów i sposobów mierzenia osiągnięć w public relations. Wskaźnik jest miernikiem zmian, jakie zachodzą między sytuacją wyjściową i końcową. Dzięki niemu łatwiej jest budować mierzalne cele. To istotne dla oceny skuteczności PR-u i rozliczenia pracy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
facebook-icon