Gemini a public relations

Można powiedzieć, że 2023 rok zdominował Chat GPT. Pamiętajmy, że to  najpopularniejsze narzędzie, spośród setek innych, wyspecjalizowanych w konkretnych obszarach: tekstu, audio, wideo, głosu i obrazów. Jednak w grudniu tego roku, to Google zaproponował NOWE pojemne narzędzie sztucznej inteligencji – tzw. Gemini.
Jak każdy trend, ma swój widoczne etapy, tak entuzjazm z wykorzystania np. chatu GPT (technologii od Open AI), miał różny zasięg i skutki. Osobiście wiele mi pomógł mój przyjaciel, który zachęcał mnie do nauki w zakresie narzędzi AI. Szło powoli. Jednak zrozumienie pewnych okoliczności w jakich pracuje np. chat GPT, w tym zaskakujące prompty, związane z motywacją maszyny i uściśleniem oczekiwań, pomogły mi uwierzyć w to narzędzie.


Nowa maszyna jaką jest Gemini, może również odmienić branżę komunikacji, w tym rzecznictwo interesów jakim jest public relations.

 Z mojej perspektywy, chat GPT i dziesiątki podobnych narzędzi AI, może pomóc w:

·      Agregowaniu informacji

·      Syntezie danych

·      Pisania w sposób prosty i klarowny (prosty język)

·      Budowaniu scenariuszy i narracji dla marek

·      Sprawdzania kontekstów, które wymagają czasu na pogłębione researche

·      Tworzeniu szablonów do tekstów typu tzw. evergreen – zawsze aktualnych i mających powracających czytelników

·      Dostarczaniu treści w wielu językach

·      Tworzeniu prototypów filmów, obrazów i mockupów

·      Sprawdzaniu procesów, szybkiej edycji

·      Syntezie danych syntetycznych

·      Programowaniu prostych rozwiązań online np. landing page

·      Tworzeniu powtarzalnego i niewymagającego namysłu contentu do social media

·      Łączeniu świata nauki, biznesu i sztuki

·      Budowaniu szkoleń i warsztatów online, w nowoczesnej formie

·      Rewizji metod pozycjonowania informacji i treści online

·      Tworzeniu narzędzi walki z dezinformacją

·      Tworzeniu procedur do wywiadu gospodarczego i infobrokeringu, OSINT (ang. open-source intelligence).

 

 Czego jeszcze brakuje według Ciebie?

Ja już czekam z niecierpliwością na Gemini, które ma oferować narzędzia w 3 opcjach: ULTRA, PRO i NANO. Aktualności wartości śledzić na ich blogu: link.

Fot. Fragment wideo od Gemini.

 

Gemini and Public Relations

It’s fair to say that 2023 is dominated by GPT Chat. But it’s only the most popular tool, among hundreds of others specialized in specific areas: text, audio, video, voice and images. However, in December, it was Google that proposed a capacious artificial intelligence tool – the so-called GEMINI.

As every trend, has its visible stages, so the enthusiasm from the use of, for example, GPT chat, had different scope and possibilities. Personally, I was helped a lot by my friend, who encouraged me to learn. It went slowly. However, understanding some of the circumstances under which GPT chat works, including surprising prompts, related to motivating the machine and clarifying expectations, helped me believe in the tool.

The new machine that is Gemini may also transform the communications industry, including the advocacy that is public relations.

From my perspective, GPT chat, and dozens of similar AI tools, can help with:

– Aggregating information

– Synthesizing data

– Writing simply and clearly (plain language)

– Building scenarios and narratives for brands

– Checking contexts that require time for in-depth researches

– Creating templates for evergreen texts – always relevant and having recurring readers

– Delivering content in multiple languages

– Creating prototypes for videos, images and mockups

– Checking processes, quick editing

– Synthesizing statistical data

– Programming simple online solutions such as landing pages

– Creating repetitive and thoughtless content for social media

– Connecting the worlds of science, business and art

– Building online trainings and workshops, in a modern form

– Revising methods of positioning information and content online

– Creating tools to combat disinformation

– Creating procedures for business intelligence and infobrokering, OSINT (open-source intelligence)

What other things are missing in your opinion?

I for one am already looking forward to Gemini, which is expected to offer tools in 3 options: ULTRA, PRO and NANO. News is worth following on Google blog: link.

/ Translated with DeepL.com

Sprawdź również Artykuły powiązane
6 minut

Jak zbudować biuro public relations w firmie?

Biuro public relations w średniej wielkości firmie   Zbudowanie biura public relations (PR) w średniej wielkości firmie, która zatrudnia 200 pracowników i sprzedaje usługi B2B dla biznesu i przemysłu, wymaga strategicznego podejścia i odpowiedniego planowania. W tym artykule przedstawiamy kroki, które menadżerowie mogą podjąć, aby efektywnie stworzyć i zarządzać działem PR w swojej firmie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
facebook-icon